Navigation


RSS: articles   ОБЯВА

„ПОЛИФЛЕКС” ООД уведомява обществеността на район Тракия и гр. Пловдив, 
че има инвестиционно предложение:
"Изграждане на фотоволтаична централа 150kW за собствено потребление
в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия
с мощност 179,2kWh в имот №:56784.539.641, гр. Пловдив, общ. Пловдив“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят
писмено в РИОСВ – ПЛОВДИВ ( адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122,
п.к. 4018 e-mail: riosv@plovdiv.riew.gov.bg).

 

12.12.2023