Navigation


RSS: articles   НОВИНИ

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.006 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

На 10.11.2023 г. "ПОЛИФЛЕКС" ООД сключи с Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-3.006-0267-C01 за проект "Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии" по процедура BG-RRP-3.006 "Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията". Проектът е финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU чрез Механизма за възстановяване и устойчивост в изпълнение на инвестиция "Програма за икономическа трансформация" към компонент "Интелигентна индустрия" на Националния план за възстановяване и устойчивост. Планираната продължителност е 18 месеца, а  общата стойност на проекта е 427 350.00 лв., от които 213 675.00 лв. европейско безвъзмездно финансиране.
Целта на проекта е ускоряване прехода на дружеството към климатична неутралност, подобряване на енергийната ефективност и увеличаване гъвкавостта на енергийната система посредством въвеждането на нови съоръжения за съхранение, които адресират непостоянния характер на произведената от възобновяеми източници енергия. Индиректно целите на настоящия проект ще допринесат от една страна за насърчаването на частния сектор към екосъобразна дейност, а от друга ще бъде подпомогнато изпълнението на целите на Енергийния съюз за сигурна, устойчива, конкурентоспособна и икономически достъпна енергия. Инвестициите по проекта са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда. Проектът съответства и на принципа за ефективност и ефикасност, като допустимите дейности водят до постигане на целта на процедурата при най-адекватно съотношение между очакваните разходи и ползи.

 

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ПОЛИФЛЕКС" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.

 

 

Дата: 14.11.2023 г.

___________________________________________________________________

"ПОЛИФЛЕКС" ООД започна изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-6.002 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

 На 16.09.2022 г. "ПОЛИФЛЕКС" ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-6.002 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”.   

В проект BG16RFOP002-6.002-0606-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ е предвидено закупуване на системи за хибридна вентилация с цел подобряване на енергийната ефективност на "ПОЛИФЛЕКС" ООД.

Периодът на изпълнение на проекта е 10 месеца.

Проектът е на стойност 271 200,00 лв., от които 135 600,00 лв. са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 135 600,00 лв. съфинансиране от "ПОЛИФЛЕКС" ООД.  

 

___________________________________________________________________


Дата: 19.09.2022 г.