Navigation


RSS: articles   НОВИНИ

На 27.02.2020 г., ПолифлексООД  сключи договор по процедура BG16RFOP002-2.040 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП за изпълнение на проект „Устойчив растеж на Полифлекс чрез повишен капацитет и потенциал за експорт
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Основната цел на проекта е подобряване конкурентоспособността на Полифлекс ООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на компанията.
В тази връзка дейностите по проекта са насочени към достигане на високо технологично ниво за повишаване капацитета и увеличаване ефективността на производство на компанията чрез внедряване на модерно оборудване за експониране на фотополимерни форми (ФПФ).
Високопроизводителното оборудване, ще позволи на Полифлекс ООД да произвежда продукция, съобразена с високите изисквания на потребителите и с последните европейски стандарти за качество, както и изпълнение на по-големи по обем поръчки вследствие повишения капацитет.
Упешното изпълнение на проекта ще увеличи възможностите за износ на Европейските пазари, тъй като в този бранш от изключително значение е продукцията да може да достигне до клиента в кратък срок и в необходимите количества и качество.

___________________________________________________________________


Проект „Устойчив растеж на Полифлекс чрез повишен капацитет и потенциал за експорт, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.